Profiteer van een gratis Samsung-tablet. Klik hier om te solliciteren!

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
logo easyshop
Het nieuwe fonds
van ShopCaisse

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL 1 – DOEL VAN DE OVEREENKOMST

1-1- Deze overeenkomst wordt gesloten door en tussen de gebruiker, aangeduid als de “Gebruiker”, en SHOPCAISSE, geregistreerd in Frankrijk onder nummer 802 812 065, met maatschappelijke zetel te 9 rue Christiaan Huygens 25000 BESANCON, aangeduid als de “Uitgever”. 1-2- Het doel van deze voorwaarden is het definiëren van de voorwaarden waaronder SHOPCAISSE een “EASYSHOP” applicatie publiceert en, via deze Applicatie, gratis en betalende Diensten aanbiedt bestemd voor het publiek. De hieronder beschreven Algemene Voorwaarden hebben tevens tot doel de regels voor het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker en de verplichtingen van SHOPCAISSE vast te leggen. 1-3- Deze Algemene Voorwaarden zijn ook online beschikbaar op de SHOPCAISSE website www.easyshop.com. 1-4- Deze voorwaarden worden van rechtswege gewijzigd in geval van wijziging van de nationale of Europese wetgeving. 1-5- De SHOPCAISSE-software is gecertificeerd voor de Franse begrotingswet 2015-1785 van 29 december 2015, die op 1 januari 2018 in werking is getreden. De software van SHOPCAISSE is gecertificeerd door AFNOR en voldoet aan NF 525 Logiciel de l’encaissement.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

ABONNEMENT: elk abonnement op een dienstenaanbod dat voor een vaste of onbepaalde prijs en duur beschikbaar wordt gesteld. INHOUD: verwijst naar alle op de Site toegankelijke informatie, met name de algemene structuur, teksten, hyperlinks, onderscheidingstekens, merken, logo’s, enz. TOEGANGSCODES: verwijst naar de identificatiecode en het verbindingswachtwoord van de Gebruiker die bij de registratie worden verstrekt en waarmee hij zich kan identificeren en verbinding kan maken met de verschillende op de Site aangeboden geabonneerde diensten. ACCOUNT: verwijst naar de ruimte die aan de Geregistreerde Gebruiker of Abonnee op de Site ter beschikking wordt gesteld, waardoor hij/zij, na zich te hebben geïdentificeerd met zijn/haar Toegangscodes, toegang heeft tot alle gegevens die hem/haar betreffen. LICENTIE: de uitgever verleent alle of een deel van de door zijn auteursrecht verleende rechten op de toepassing. Deze licentie wordt verleend voor de Applicatie door SHOPCAISSE is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Applicatie te gebruiken op een iPad die eigendom is van de gebruiker en zoals toegestaan door deze Voorwaarden. Deze licentie staat het gebruik van de Applicatie op meerdere apparaten tegelijk niet toe. SHOPCAISSE SOFTWARE: De hoofdkassasoftware werkt alleen op IPad-tablets. SHOPCAISSE SOFTWARE ACCESSOIRES: Deze extra functies zijn beschikbaar als u een PREMIUM licentie voor SHOPCAISSE Software heeft. Deze accessoires werken op alle iOS-apparaten. ORDER: verwijst naar elke bestelling van de goederen, aanvaard door SHOPCAISSE.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE APPLICATIE

ARTIKEL 3 – AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

3-1- De gebruiker erkent vooraf kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden, de uitgever om opheldering te hebben kunnen vragen en erkent deze Voorwaarden met kennis van zaken en zonder voorbehoud te hebben aanvaard. 3-2- Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen, en annuleren en vervangen alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, correspondentie of voorstellen, tenzij daarvan vooraf schriftelijk afstand is gedaan. 3-3- Elke verbinding met de toepassing, raadpleging en gebruik van haar Inhoud gebeurt in het kader van de onderhavige voorwaarden, die tot doel hebben de gebruiksvoorwaarden van de Diensten en de Inhoud vast te leggen. 3-4- Indien een Gebruiker weigert zich aan deze voorwaarden te houden, dient hij zich te onthouden van toegang tot de applicatie. 3-5- De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van elke aansluiting door de Gebruiker op de digitale applicatie. 3-6- Hierbij wordt bepaald dat SHOPCAISSE deze voorwaarden op elk moment vrij kan wijzigen. Deze wijzigingen worden onder de aandacht van de Gebruikers gebracht door het simpele feit dat zij online worden gezet. Bijgevolg worden zij geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard door elke gebruiker die toegang heeft tot de digitale applicatie nadat deze online is gezet. Bijgevolg wordt de Gebruiker verzocht deze bij elk bezoek aan de site te raadplegen om kennis te nemen van de laatste versie die op de digitale toepassing beschikbaar is. 3-7- Indien wijzigingen worden aangebracht in de regels voor gegevensverwerking, wordt de Gebruiker die een Gebruikersaccount heeft aangemaakt hiervan op de hoogte gesteld en wordt zijn toestemming gevraagd. 3-8- Afzonderlijk onderschreven aanvullende verkopen vormen aanvullende overeenkomsten bij de verkoopovereenkomst. Zij volgen het regime van deze laatste, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN DE TOEPASSING

4-1- SHOPCAISSE kan de Applicatie op elk moment bijwerken om deze aan te passen aan de wijzigingen van de mobiele terminals en tablets die het besturingssysteem iOS draaien en/of hun werking. 4-2- De LITE (gratis) versie kan worden onderworpen aan wijzigingen in de functionaliteit naar eigen goeddunken van SHOPCAISSE.

ARTIKEL 5 – SPECIFIEKE VOORWAARDEN

5-1- De toegang tot bepaalde diensten via de applicatie kan onderworpen zijn aan de aanvaarding van specifieke gebruiks- en/of verkoopvoorwaarden waaraan elke gebruiker die toegang tot de genoemde diensten wenst, zich dient te houden. 5-2- In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, prevaleren de bijzondere voorwaarden boven de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 6 – TOEGANG EN GEBRUIK

6-1- De apparatuur (IPad-tablet, telefoon, telecommunicatiemiddelen, enz.) die toegang geeft tot de toepassing valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, evenals de telecommunicatiekosten die het gebruik ervan met zich meebrengt. 6-2- SHOPCAISSE verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang tot, de raadpleging van en het gebruik van de Applicatie te beveiligen volgens de regels van het internetgebruik. 6-3- De applicatie is toegankelijk vanaf een tablet, een smartphone, onder het iOS besturingssysteem. 6-4- De Applicatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht of het optreden van een gebeurtenis buiten de macht van SHOPCAISSE, en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Applicatie en die onderbrekingen veroorzaken. 6-5- SHOPCAISSE kan op elk moment wijzigingen aanbrengen, tijdelijk opschorten of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers. 6-6- Het gebruik en de raadpleging van de Inhoud of de APP STORE kan leiden tot kosten voor toegang of dataverbruik van derden (zoals de internetprovider of de mobiele operator). 6-7- SHOPCAISSE garandeert niet dat de wetgeving van andere landen dan Frankrijk en België wordt nageleefd; het is dus de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich ervan te vergewissen dat het gebruik ervan in overeenstemming is met de wetgeving van het land dat van kracht is.

ARTIKEL 7 – AANMAAK VAN DE GEBRUIKERSACCOUNT

7-1- Voorafgaande registratie: Om toegang te krijgen tot de applicatie moet de gebruiker een account aanmaken. Deze registratie is gratis. 7-2- Indien de Gebruiker de als verplicht vermelde informatie niet verstrekt, kan het aanmaken van de Gebruikersaccount niet worden gevalideerd. 7-3- Deze persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen met toestemming van de Gebruiker en worden verwerkt zoals bepaald in het artikel PERSOONSGEGEVENS. 7-4- De Gebruiker verbindt zich er ook toe om alleen correcte en actuele informatie te verstrekken en in het bijzonder geen e-mailadres te gebruiken dat inbreuk zou kunnen maken op de rechten van derden (met name het gebruik van de achternaam van een derde, het pseudoniem van een derde of het geregistreerde merk van een derde, of door het intellectuele-eigendomsrecht beschermde werken). 7-5- SHOPCAISSE behoudt zich het recht voor elke inschrijving te weigeren die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet. In het geval dat de Gebruiker onjuiste, verouderde of onvolledige informatie verstrekt, behoudt SHOPCAISSE zich het recht voor om de toegang tot de Account op te schorten, te blokkeren of te verhinderen, onder de voorwaarden die in deze Voorwaarden zijn vastgelegd 7-6- SHOPCAISSE kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de gegevens die nodig zijn om een Gebruikersaccount aan te maken niet door SHOPCAISSE zijn ontvangen. Hetzelfde geldt indien de gegevens gedeeltelijk onleesbaar zijn door technische onverenigbaarheden of storingen die te wijten zijn aan de installaties van de gebruiker (internetserver, hardware, software, enz.). 7-7- Bevestiging van de inschrijving: SHOPCAISSE zal de Gebruikers automatisch een e-mail sturen om hen te informeren dat hun Gebruikersaccount aangemaakt is, waarbij ze hun toegangscodes (login en wachtwoord) zullen ontvangen. 7-8- Het gebruik door de Gebruiker van zijn Account is geldig voor onbepaalde tijd. SHOPCAISSE behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen indien de gebruiker zich niet aan deze voorwaarden houdt.

ARTIKEL 8 – TOEGANGSCODE

8-1- Met de Toegangscodes kan de Gebruiker zich identificeren en verbinding maken met zijn Account op alle Digitale Media. 8-2- De login en het wachtwoord van de gebruiker zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de veilige bewaring en het gebruik van zijn/haar Toegangscodes. 8-3- Elke verbinding met de applicatie via een gebruikersaccount en/of verzending van gegevens met behulp van een gebruikersaccount wordt geacht te zijn gemaakt door de gebruiker en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn Toegangscodes geheim te houden en ze in geen enkele vorm aan derden mee te delen. 8-4- In geval van verlies, toevallige onthulling of verduistering van inloggegevens, verbindt de gebruiker zich ertoe SHOPCAISSE onverwijld op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersaccount door een e-mail te sturen naar info@easyshop.com. 8-5- Verlies, diefstal, verduistering of ongeoorloofd gebruik van de Toegangscodes en de gevolgen daarvan vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

ARTIKEL 9 – GEGEVENSOPSLAG

9-1- De Abonnee heeft ook een geschiedenis op zijn Account die hij op zijn tablet kan raadplegen, maar die wordt gewist als hij de applicatie verwijdert. 9-2- De PREMIUM-abonnee beschikt over een back-up op de computers van SHOPCAISSE, die op verzoek van SHOPCAISSE kan worden opgehaald in geval van herinstallatie van de software. 9-3- De back-up is dagelijks behalve in geval van overmacht (storing…). Voor een effectieve back-up moet de gebruiker echter de toepassing openen en verbonden zijn met het internet. 9-4- De back-up capaciteit is afhankelijk van de opslagcapaciteit van het tablet en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te controleren of de capaciteit van het tablet voldoende is. 9-5- De verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de gehele commerciële relatie tussen SHOPCAISSE en de Abonnee, en gedurende een periode van 1 jaar vanaf de laatste vrijwillige en positieve handeling van de Abonnee. 9-6- Abonnees wordt aangeraden hun eigen gegevens dagelijks op te slaan met behulp van de “export”-functie die in de SHOPCAISSE-software is geïntegreerd.

ARTIKEL 10 – DOOR DE DIENSTVERRICHTER VERRICHTE DIENSTEN

10-1- Zodra de registratie is gevalideerd, profiteert de gebruiker van een gratis maand PREMIUM lidmaatschap en kan hij dus gebruik maken van alle diensten. 10-2- Na de eerste maand heeft de gebruiker de keuze om: – ofwel een PREMIUM-abonnement te nemen – ofwel de applicatie te blijven gebruiken in de LITE-versie (beperkte tools en diensten) 10-3- LITE-versie: 10-3-1- Deze versie is gratis, exclusief de kosten van het abonnement van de operator en eventuele extra kosten die de operator in rekening brengt voor het laden en verzenden van gegevens. Aangezien het gebruik van deze Applicatie kan leiden tot een aanzienlijk dataverbruik, raadt SHOPCAISSE u aan om bij uw mobiele operator na te gaan of u over een abonnement beschikt dat geschikt is voor een dergelijk gebruik. 10-3-2- De uitgever kan te allen tijde de gratis diensten omzetten in betalende diensten. 10-4- PREMIUM-versie: de gebruikers worden geïnformeerd dat een SHOPCAISSE-licentie slechts geldig is voor één IPad-tablet.

ARTIKEL 11 – INSCHRIJVING OP HET PREMIUM LIDMAATSCHAP

11-1- De gebruiker kan : – Ofwel neem je een maandelijks abonnement zonder verplichting. – Of neem een abonnement voor bepaalde tijd zonder stilzwijgende verlenging. Deze abonnementen van bepaalde duur worden voorgesteld op de website www.easyshop.com, alsook op de online shop op https://www.easyshop.com11-2-. Beschrijving van de bestelstappen: Om de bestelling te voltooien, moet de gebruiker de volgende stappen volgen: – De applicatie downloaden via de website of rechtstreeks vanuit de App Store en een gebruikersaccount aanmaken – De voor de registratie vereiste gegevens invullen (met name de voor de facturering vereiste elementen, telefoonnummer, SIRET, firmanaam, BTW-nummer, enz.) – De elementen van de Bestelling controleren en, indien nodig, eventuele fouten opsporen en corrigeren; – De Bestelling en de All-Inclusive Prijs valideren (“Validatie van de Bestelling”). – Kies de online betalingsmethode en vul, indien van toepassing, een SEPA mandaat in, – Ga verder met de betaling (Zie artikel “Betaling”) 11-3- Er wordt een ontvangstbevestiging gestuurd naar de gebruiker op het door hem opgegeven e-mailadres, waarin het Abonnement, de betaalde prijs, de toegangscodes tot de Gebruikersaccount, alsmede de onderhavige algemene voorwaarden die hij op een duurzame drager kan bewaren, worden bevestigd. 11-4- Deze bevestiging vormt de aanvaarding van de bestelling door SHOPCAISSE en valideert de transactie onder voorbehoud van de daadwerkelijk door SHOPCAISSE ontvangen betaling. 11-5- Overeenkomstig artikel L. 122-1 van de Consumentenwet behoudt de Uitgever zich echter het recht voor de Bestelling te weigeren indien deze abnormaal is, te kwader trouw is geplaatst of om enige andere legitieme reden, en met name indien er een geschil bestaat met de abonnee over de betaling van een eerdere bestelling. 11-6- De Abonnee erkent dat de automatische registratiesystemen van de Digitale Media bewijs leveren van de aard, inhoud en datum van de bestelling. De door het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transactie. 11-7- Het is de Abonnee verboden de applicatie geheel of gedeeltelijk door te verkopen.

ARTIKEL 12 – BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

12-1- SHOPCAISSE is de exclusieve eigenaar, wereldwijd, van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de structuur en de Inhoud van de Applicatie. De onderhavige algemene voorwaarden houden geen enkele overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker, de Abonnee of welke derde dan ook op de structuur en/of op de Inhoud van de applicatie. 12-2- De gebruiker erkent dat de inhoud van de applicatie informatie bevat die beschermd wordt door de wet op de intellectuele eigendom. Zo zijn alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, posters, logo’s, merken en andere elementen die op de applicatie worden weergegeven voorbehouden en beschermd door het intellectuele eigendomsrecht, met name het auteursrecht, de naburige rechten en de merkrechten. In dit verband, en in overeenstemming met de wet op de intellectuele eigendom, is alleen gebruik voor privédoeleinden binnen de familiekring toegestaan en vormt elk ander gebruik namaak en/of inbreuk op de naburige rechten, zoals gesanctioneerd door genoemde wet. 12-3- Bijgevolg mag de gebruiker geen van de gereproduceerde elementen geheel of gedeeltelijk reproduceren, vertegenwoordigen, verspreiden, verhandelen, wijzigen of toekennen, op een andere wijze dan uitdrukkelijk voorgesteld en toegestaan door de applicatie. 12-4- Elk onrechtmatig gebruik van de gehele of gedeeltelijke inhoud (piraterij, namaak, enz.) kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. 12-5- Het gebruik van enig geautomatiseerd systeem of software gericht op het extraheren en exploiteren van de gehele of gedeeltelijke Inhoud, al dan niet voor commerciële doeleinden, is verboden. SHOPCAISSE behoudt zich het recht voor om (i) elk beschermingssysteem in te voeren dat hij nuttig acht om elk geautomatiseerd of niet-geautomatiseerd systeem of software en/of elke actie gericht op het extraheren of verzamelen van gegevens uit de applicatie te voorkomen of tegen te houden en (ii) zonder voorafgaande kennisgeving alle noodzakelijke acties of vorderingen te ondernemen om inbreuken op haar rechten op de Inhoud en/of de Applicatie te voorkomen, te stoppen en te bestraffen, met inbegrip van gerechtelijke stappen. 12-6- De Gebruiker verbindt zich er eveneens toe de Inhoud niet te gebruiken op een manier die de rechten van SHOPCAISSE schendt en de fiscale bepalingen die voortvloeien uit de Franse begrotingswet nr. 2015-1785 van 29 december 2015 na te leven.

ARTIKEL 13 – BETALING EN FACTURERING VAN HET PREMIEABONNEMENT

13-1- Prijs – Het PREMIUM-aanbod wordt te koop aangeboden in de vorm van een abonnement. De abonnementsprijzen zijn de prijzen die gelden op de dag van de inschrijving. Zij worden uitgedrukt in euro en berekend exclusief belastingen. Bijgevolg zullen zij worden verhoogd met het BTW-tarief. 13-2- Prijsherziening – De uitgever behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. Zij verbindt zich er evenwel toe het abonnement te factureren tegen de op het ogenblik van de inschrijving vermelde prijzen. 13-3- Facturatie: indien de gebruiker een abonnement heeft afgesloten: – Onbepaald en maandelijks: betaling vindt plaats op de verjaardagsdatum van het contract – Definitief: volledige betaling vindt plaats bij de bestelling. Bij wijze van uitzondering heeft de gebruiker bij contracten van één en twee jaar de mogelijkheid om in drie termijnen te betalen: 40% bij de bestelling, 30% op de eerste van de volgende maand en 30% op de eerste van de tweede maand. 13-4 – Betaling: Betalingen geschieden via automatische incasso, PayPal of bankoverschrijving, achteraf. Creditcards van Carte Bleue, Visa en EuroCard/MasterCard worden geaccepteerd. De transactie wordt onmiddellijk van de kredietkaart van de abonnee afgeschreven na verificatie van de kaartgegevens, na ontvangst van de debetmachtiging van de door de gebruiker gebruikte kredietkaartmaatschappij. 13-5- Late betaling: Elke vertraging in de betaling van facturen voor PREMIMUM-apparatuur of -abonnementen geeft automatisch aanleiding tot de betaling van vertragingsboetes zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. De boete voor betalingsachterstand is gelijk aan de rente die de Europese Centrale Bank (ECB) toepast op haar meest recente herfinancieringsoperatie, vermeerderd met 10 procentpunten (artikel L. 441-6 van het Wetboek van Koophandel). In dit geval is het gedurende het eerste halfjaar van toepassing zijnde tarief het tarief dat geldt op 1 januari van het betrokken jaar. Voor de tweede helft van het betrokken jaar is het de koers die geldt op 1 juli van het betrokken jaar. Deze rente wordt berekend over het bedrag van het uitstaande bedrag inclusief BTW en loopt vanaf de vervaldag tot de volledige betaling van de schuld. Deze rente is ook verschuldigd als SHOPCAISSE haar verplichtingen als gevolg van deze betalingsachterstand heeft opgeschort. 13-6- Diverse kosten in verband met een wanbetaling van krachtens de Koopovereenkomst verschuldigde bedragen worden eveneens in rekening gebracht. 13-7- Niettegenstaande de betaling van rente, zal elke wanbetaling of vertraging in de betaling (zelfs gedeeltelijk) van de sommen verschuldigd door de gebruiker onder de voorwaarden van het verkoopcontract van het materiaal of van het PREMIUM-abonnement, die meer dan (15) vijftien kalenderdagen aanhoudt na de kennisgeving van wanbetaling of vertraging in de betaling die per e-mail aan de gebruiker wordt gestuurd, automatisch en zonder dat enige bijkomende kennisgeving of ingebrekestelling nodig is, leiden tot: – De mogelijkheid voor de uitgever om, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving, alle of een deel van de bestellingen van de gebruiker (met inbegrip van de betaalde bestellingen) op te schorten, elke nieuwe bestelling te weigeren en het contract van rechtswege per e-mail geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de toegang tot en het gebruik van de software op te schorten. 13-8- In geval van verzuim of vertraging van betaling is de gebruiker een forfaitaire vergoeding voor incassokosten verschuldigd, overeenkomstig artikel 441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel, van veertig (40) euro, onverminderd de mogelijkheid voor de uitgever om, na verantwoording, een aanvullende vergoeding te vragen wanneer de gemaakte incassokosten hoger zijn dan het bedrag van de genoemde forfaitaire vergoeding. 13-9- Tussen partijen wordt overeengekomen dat een automatische verrekening ten gunste van de uitgever zal plaatsvinden tussen de bedragen die de gebruiker aan de verkoper verschuldigd is en de bedragen die de uitgever aan de gebruiker verschuldigd kan zijn uit hoofde van deze overeenkomst, om welke reden dan ook. 13-10- Boetebeding – De bedragen en boetes die de uitgever door middel van een gerechtelijke procedure terugvordert, worden verhoogd met een vaste vergoeding van 30% van het bedrag ervan, vermeerderd met rente, als boetebeding. 13-11- De gerechtskosten en honoraria komen ten laste van de gebruiker. 13-12- Uniciteit van de contractuele betrekkingen: de vorderingen die de gebruiker uit hoofde van een met de uitgever gesloten overeenkomst verschuldigd is, kunnen op elke andere overeenkomst worden overgedragen. 13-13- Geschil – Een factuur die door de gebruiker niet binnen dertig (30) dagen na de datum van uitgifte is betwist, wordt geacht door hem in beginsel en voor het bedrag te zijn aanvaard. Het bezwaar van de gebruiker tegen de factuur kan hem in geen geval ontslaan van de betaling ervan. Elke vermindering van de betwiste factuur zal aanleiding geven tot de uitgifte van een creditnota die na akkoord van beide partijen in mindering zal worden gebracht op de volgende factuur. 13-14- Korting – Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling.

ARTIKEL 14 – DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

14-1 – Duur van het contract: – LITE-versie: Het contract gaat in op de datum van inschrijving voor onbepaalde tijd. Het gratis abonnement is onbeperkt geldig en wordt maandelijks verlengd. – PREMIUM-versie: Het contract gaat in op de datum van inschrijving voor onbepaalde of bepaalde duur, afhankelijk van de door de gebruiker bij de inschrijving gekozen optie. 14-2- Opschorting: het contract kan door de dienstverlener worden opgeschort tot volledige betaling van de verschuldigde vergoedingen, zonder dat deze opschorting van de dienst het verloop van de vaste vergoeding stopt. Tijdens deze opschorting blijven de reeds geback-upte gegevens opgeslagen op de IT-infrastructuur van de provider, maar de begunstigde kan er geen nieuwe back-ups meer opslaan. 14-3 – Beperking van de gevolgen van het contract: Indien de dienstverlener afwijkingen in de werking vaststelt die te wijten zijn aan oneigenlijk gebruik, kan hij de in dit contract aangegane verbintenissen beperken. Bovendien moet hij de begunstigde per aangetekende brief met ontvangstbewijs in kennis stellen van zijn voornemen om zich op deze clausule te beroepen, zodra de feiten zijn vastgesteld. 14-4- Opzegging van het contract : De abonnee heeft het recht het contract eenzijdig op te zeggen om welke reden dan ook en op elk moment door een e-mail te sturen naar info@easyshop.com, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de datum van ontvangst van de e-mail. Aangezien de opzegtermijn aan het einde van de maand eindigt, zal elke begonnen maand leiden tot de betaling van de volledige maandelijkse termijn. 14-5- De PREMIUM abonnementen van onbepaalde duur en de LITE abonnementen kunnen door SHOPCAISSE op elk moment per e-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

ARTIKEL 15 – HULP BIJ HET AANVRAGEN

15-1- Het PREMIUM-abonnement omvat technische bijstand in geval van storingen in de toepassing. 15-2- Verzoeken om interventie worden door de Klantendienst rechtstreeks ontvangen per telefoon op +33 9-72-37-09-80 of per e-mail info@easyshop.com, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 18.00 uur. 15-3- Buiten deze uren en/of tijdens het weekend is de klantenservice op het prikbord. De editor zal alleen ingrijpen in geval van nood (totale onmogelijkheid om de applicatie te gebruiken…). 15-4- De gemiddelde reactietijd in geval van een storing bedraagt 4 werkuren, maar mag niet meer dan 16 werkuren bedragen, behalve in geval van overmacht. Deze periode wordt gerekend vanaf de ontvangst van het telefoongesprek door de uitgever of vanaf de ontvangst van een e-mail waarin een specifieke tussenkomst van dezelfde uitgever wordt gemeld. 15-5- Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, wordt de abonnee op zijn verzoek gecompenseerd door een commerciële creditnota op een toekomstige factuur voor 5% van het bedrag van het maandelijkse contractuele abonnement per uur vertraging buiten de 16 werkuren van de betrokken dienst, zonder het totale bedrag van het maandelijkse pakket te overschrijden. 15-6- Het is duidelijk dat de dienstverlener zich redelijkerwijs niet kan verbinden tot een termijn of zelfs een garantie van herstel in geval van reparatie, aangezien de uitgever geconfronteerd kan worden met even complexe als kritieke situaties, die het gevolg kunnen zijn van een slechte behandeling of configuratie door de abonnee of van een gebeurtenis waarop de uitgever totaal geen invloed heeft. 15-7- De gebruiker verstrekt alle nuttige informatie over de aard en de vermoedelijke oorzaken van de waargenomen afwijking. 15-8- De abonnee wordt geacht alle nodige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen om een back-up van zijn gegevens te maken voordat de uitgever op afstand ingrijpt. 15-9- Schadeclaims in geval van niet-naleving van de interventietermijnen moeten worden ingediend binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van de reparatie door de uitgever. De aanspraak van de gebruiker op schadevergoeding ontslaat hem geenszins van de betaling van het abonnement.

ARTIKEL 16 – VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE UITGEVER

16-1 – De uitgever is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van zijn contractuele verplichtingen en verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de applicatie in goede staat te houden. 16-2- De verantwoordelijkheid van de uitgever kan echter niet worden aangegaan in geval van : – Niet-nakoming of slechte uitvoering van het contract, hetzij door de gebruiker, hetzij door een onoverkomelijke en onvoorziene daad van een derde bij het contract – Niet-naleving van de aanbevelingen van de uitgever of slecht gebruik – Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet is nagekomen zoals die voortvloeien uit het onderhavige – Overmacht, met dien verstande dat elke onvoorziene of onweerstaanbare gebeurtenis, zelfs indien deze niet van buitenaf komt, als overmacht wordt beschouwd Uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, branden en overstromingen, blikseminslag, aanvallen, storingen en blokkades van elektronische telecommunicatienetwerken, schade veroorzaakt door virussen die niet met de op de markt beschikbare veiligheidsmaatregelen kunnen worden uitgeroeid, worden als gevallen van overmacht beschouwd, alsook elke wettelijke of reglementaire verplichting of openbare orde die door de bevoegde autoriteiten wordt opgelegd en die tot gevolg zou hebben dat de onderhavige algemene voorwaarden substantieel worden gewijzigd, of elk ander geval van overmacht of toeval, zoals gedefinieerd in de geldende wetgeving en de jurisprudentie van het Hof van Cassatie. – Gebrek, nalatigheid, verzuim of storing aan de zijde van de gebruiker – Blokkering of onderbreking van de transport- en bevoorradingsmiddelen van de distributie- of telecommunicatienetwerken – Moeilijkheden bij de werking of tijdelijke onderbrekingen van de elektriciteits- of telecommunicatiediensten die nodig zijn voor de ontwikkeling, het onderhoud of, meer in het algemeen, in het geval van updates van bepaalde bestanden; – schade die kan voortvloeien uit het downloaden of gebruiken van de redactionele inhoud die beschikbaar is op de Site of toegankelijk is op sites van derden via de Diensten van de Site. – 16-3- De opgeschorte verplichtingen worden uitgevoerd zodra de gevolgen van de oorzaak of oorzaken van de niet-nakoming zijn geweken. 16-4- SHOPCAISSE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, met inbegrip van diefstal van toegangscodes voor accounts of hacking van het account van de gebruiker. 16-5- EASYSHOP staat niet in voor de prestaties en wijzigingen van de Applicatie die kunnen optreden als gevolg van de kwaliteit van het internetnetwerk en/of technische configuraties, waarover zij geen controle heeft. Bijgevolg biedt SHOPCAISSE geen enkele garantie tegen de risico’s van onderbreking of storing in verband met de verbinding, de congestie van het netwerk en/of de computersystemen, het binnendringen van onbevoegde derden of de besmetting door eventuele virussen die op deze netwerken en diensten circuleren. 16-6- De uitgever kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe materiële schade die het gevolg is van een bewezen fout jegens hem. Immateriële en/of indirecte schade zoals financiële en commerciële schade, verlies van gegevens, bedrijfsvoering, omzet, winst of clientèle zijn uitgesloten… 16-7- Teneinde rekening te houden met de respectieve verplichtingen van de partijen, maar ook met de aantrekkelijkheid van de tarieven van de uitgever, is de aansprakelijkheid van de uitgever voor door de gebruiker in het kader van het contract geleden schade, ongeacht de oorzaak daarvan, beperkt tot een forfaitair bedrag van 100 € voor alle materiële of immateriële schade (exploitatieverliezen, enz.). De gebruiker erkent het evenwichtige karakter van dit forfaitaire bedrag. Indien de gebruiker het plafond ontoereikend acht, heeft hij de mogelijkheid te onderhandelen over een hoger garantieplafond, hetgeen tot een ander tarief zal leiden. In dat geval wordt binnen acht (8) dagen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging een nieuw tariefvoorstel toegezonden volgens het nieuwe door de gebruiker verkregen garantieplafond. De gebruiker beschikt tevens over acht (8) dagen om het voorstel te aanvaarden. 16-8- Onverminderd de bovenstaande bepalingen kan de gebruiker de uitgever slechts aansprakelijk stellen voor elke vorm van schade, en met name voor elke directe of indirecte schade, uit hoofde van de overeenkomst, binnen een termijn van één (1) jaar na het ontstaan van de betrokken schade. 16-9- Deze toegankelijkheid kan worden opgeschort om redenen van onderhoud of upgrading, om de goede werking van de digitale applicatie te verzekeren, zonder dat SHOPCAISSE verplicht is de Gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te brengen. 16-10- SHOPCAISSE verbindt zich ertoe zich naar best vermogen in te spannen om de waarheidsgetrouwheid en de juistheid van de beschikbare informatie in de hele digitale applicatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onnauwkeurigheid ervan of voor het gebruik of de interpretatie ervan door de Gebruikers (fout in een verkoop- of boekhoudrapport, BTW-probleem, fout in de berekening van de omzet ….).

ARTIKEL 17 – TECHNISCHE WIJZIGINGEN OF ONTWIKKELINGEN

17-1- De uitgever behoudt zich het recht voor zijn digitale toepassing te wijzigen, zonder de Dienst zoals die bestaat in de PREMIUM-versie op het moment van inschrijving te wijzigen, teneinde de kwaliteit, de prestaties en de veiligheid van de geleverde diensten te garanderen. 17-2- De Aanbieder zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen zo min mogelijk gevolgen hebben voor de Begunstigde, met name wat betreft de beschikbaarheid van de Dienst en de integriteit van de opgeslagen gegevens. 17-3- SHOPCAISSE kan zich er niet toe verbinden de dienst in stand te houden in geval van wijzigingen aan het iOS-systeem die deze incompatibel zouden maken.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR APPARATUUR

ARTIKEL 18 – CONTRACTUELE DOCUMENTEN

18-1- Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen en annuleren en vervangen alle voorgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, correspondentie of voorstellen, behalve in geval van voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. 18-2- Afzonderlijk onderschreven aanvullende verkopen vormen overeenkomsten die bij de verkoopovereenkomst horen. Zij volgen het regime van deze laatste, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging. 18-3- De klant erkent vooraf kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden, de verkoper om opheldering te hebben kunnen vragen en erkent deze Voorwaarden met kennis van zaken en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

ARTIKEL 19 – BETALING EN FACTURERING

19-1 – Prijzen – De prijzen van de verkochte goederen zijn de prijzen die gelden op de dag dat de bestelling wordt opgenomen. Zij worden uitgedrukt in euro en berekend exclusief belastingen. Bijgevolg worden zij verhoogd met het BTW-tarief en de transportkosten die van toepassing zijn op de dag van de bestelling. 19-2- Kosten – De bijkomende kosten van vervoer, levering of frankering (waarbij nog eventuele andere kosten ten laste van de verkoper komen), waarvan de klant vóór de bestelling in kennis is gesteld, worden op de bestelbon vermeld. 19-3- Prijsherziening – De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. Zij verbindt zich er echter toe de bestelde goederen te factureren tegen de prijzen die bij de bestelling zijn aangegeven. 19-4- Betaling – De betaling van de bestellingen gebeurt door LCR en uitzonderlijk, met akkoord van SHOPCAISSE, door overschrijving of cheque, binnen de 30 dagen na factuurdatum. 19-5 – Te late betaling: Elke vertraging in de betaling van facturen voor PREMIUM apparatuur of abonnementen geeft automatisch aanleiding tot de betaling van nalatigheidsboetes, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De boete voor betalingsachterstand is gelijk aan de rente die de Europese Centrale Bank (ECB) toepast op haar meest recente herfinancieringsoperatie, vermeerderd met 10 procentpunten (artikel L. 441-6 van het Wetboek van Koophandel). In dit geval is het gedurende het eerste halfjaar van toepassing zijnde tarief het tarief dat geldt op 1 januari van het betrokken jaar. Voor de tweede helft van het betrokken jaar is het de koers die geldt op 1 juli van het betrokken jaar. Deze rente wordt berekend over het bedrag van het uitstaande bedrag inclusief BTW en loopt vanaf de vervaldag tot de volledige betaling van de schuld. Deze rente is ook verschuldigd als SHOPCAISSE haar verplichtingen als gevolg van deze betalingsachterstand heeft opgeschort. 19-6- De verschillende kosten in verband met de niet-betaling van de krachtens de verkoopovereenkomst verschuldigde bedragen worden eveneens aan de klant gefactureerd. 19-7- Niettegenstaande de betaling van rente, zal elke wanbetaling of vertraging in de betaling (zelfs gedeeltelijk) van de door de klant verschuldigde bedragen in uitvoering van de verkoopsovereenkomst van het materiaal of van het PREMIUM-abonnement, die meer dan (15) vijftien kalenderdagen aanhoudt na de per e-mail aan de klant gerichte ingebrekestelling of vertraging in de betaling, van rechtswege en zonder dat enige bijkomende ingebrekestelling of aanmaning nodig is, aanleiding geven tot: – De mogelijkheid voor de verkoper om, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving, alle of een deel van de bestellingen van de klant (met inbegrip van de betaalde bestellingen) op te schorten, elke nieuwe bestelling te weigeren en de overeenkomst van rechtswege geheel of gedeeltelijk per e-mail te beëindigen. 19-8- In geval van verzuim of vertraging van betaling is de klant een forfaitaire vergoeding voor incassokosten verschuldigd, overeenkomstig artikel 441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel, van veertig (40) euro, onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om, na verantwoording, een aanvullende vergoeding te vragen wanneer de gemaakte incassokosten hoger zijn dan het bedrag van de genoemde forfaitaire vergoeding. 19-9- Tussen de partijen wordt overeengekomen dat er een automatische verrekening ten gunste van de Verkoper plaatsvindt tussen de bedragen die de Klant aan de Verkoper verschuldigd is en de bedragen die de Verkoper om welke reden dan ook aan de Klant verschuldigd is uit hoofde van dit Contract. 19-10- Boetebeding – De bedragen en boetes die door de verkoper in het kader van een geschil worden teruggevorderd, worden verhoogd met een vaste vergoeding van 30% van het bedrag ervan, vermeerderd met rente, als boetebeding. 19-11- De gerechtskosten en honoraria komen ten laste van de cliënt. 19-12- Uniciteit van de contractuele betrekkingen: de vorderingen die de klant uit hoofde van een met de verkoper gesloten overeenkomst verschuldigd is, kunnen worden overgedragen naar elke andere overeenkomst. 19-13- Betwisting – Een factuur die door de klant niet binnen dertig (30) dagen na de uitgiftedatum is betwist, wordt geacht door hem in beginsel en voor het bedrag te zijn aanvaard. Het bezwaar van de klant tegen de factuur kan hem in geen geval vrijstellen van betaling ervan. Elke vermindering van de betwiste factuur zal aanleiding geven tot de uitgifte van een creditnota die na akkoord van beide partijen in mindering zal worden gebracht op de volgende factuur. 19-14- Korting – Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling.

ARTIKEL 20 – BESTELLING

20-1- Voor elke aangenomen bestelling wordt een ontvangstbevestiging opgesteld met de gegevens van de bestelling. 20-2- Indien de klant de bestelling niet wijzigt binnen 48 uur na verzending van de bevestigingsmail, is de bestelling definitief verworven en wordt de verkoop als voltooid beschouwd. In dat geval wordt de prijs geherwaardeerd volgens de geldende voorwaarden.

ARTIKEL 21 – LEVERING

21-1- De levering vindt plaats op het adres dat de klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de onmogelijkheid om de goederen te leveren in geval van een fout in de gegevens van de ontvanger of de afwezigheid van de klant. 21-2- Leveringskosten: de leveringskosten zijn in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging. 21-3- Levertijd – De producten worden geleverd op de datum vermeld in de orderbevestiging. De verkoper verbindt zich ertoe al het nodige te doen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen de in de orderbevestiging vermelde termijn wordt geleverd. 21-4- De termijn is evenwel indicatief; een tolerantie van vier (4) kalenderweken wordt geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard. Binnen deze termijn kan een vertraging geen aanleiding geven tot het volgende ten gunste van de klant: – de toekenning van schadevergoeding – de weigering van goederen – de annulering van de bestelling 21-5- Indien de contractuele termijn met vier (4) kalenderweken wordt overschreden, kan de klant zich beroepen op : – een korting van 5% tussen 1 en 2 kalenderweken vertraging – een korting van 10% tussen 2 en 3 kalenderweken vertraging – een korting van 15% tussen 3 en 4 kalenderweken vertraging 21-6- Indien de contractuele termijn met meer dan acht (8) weken wordt overschreden, kan de bestelling door de klant worden geannuleerd.

ARTIKEL 22 – VERVOER – RISICO-OVERDRACHT

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de klant bij de overhandiging van de goederen aan de eerste vervoerder of persoon die verantwoordelijk is voor het vervoer van het product of zodra het product het magazijn van de verkoper heeft verlaten, ongeacht het artikel BEHOUD VAN TITEL.

ARTIKEL 23 – ONTVANGST

23-1- Bij ontvangst moet de ontvanger de staat van het pakket en de inhoud ervan controleren. Schade of tekorten tijdens het vervoer moeten op het ogenblik van de levering van de goederen door de ontvanger op het ontvangstbewijs van de vervoerder schriftelijk worden gemotiveerd. 23-2- Het is aan de klant om alle bewijzen te leveren voor de realiteit van de geconstateerde kennelijke gebreken of tekorten. 23-3- De klant moet zijn reserveringen binnen 48 uur na ontvangst per aangetekende brief aan de vervoerder bevestigen. 23-4- De onvoorwaardelijke aanvaarding van de door de klant bestelde producten dekt elk zichtbaar gebrek en/of tekort. 23-5- Geen goederen mogen door de klant worden teruggezonden zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper.

ARTIKEL 24 – GARANTIE

24-1- De producten moeten bij ontvangst door de klant worden gecontroleerd. 24-2- De producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- of fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van levering. Interventies in het kader van de garantie hebben geen verlenging van de duur van de garantie tot gevolg. 24-3- Krachtens deze garantie bestaat de enige verplichting van de verkoper in, naar zijn keuze, de kosteloze vervanging of reparatie van het product of het door zijn diensten als defect erkende element, tenzij deze wijze van schadevergoeding onmogelijk of onevenredig blijkt. Om van de garantie te kunnen genieten, moeten alle producten eerst worden voorgelegd aan de dienst na verkoop van de verkoper, wiens akkoord onontbeerlijk is voor elke vervanging. Elke klacht, voorbehoud of betwisting moet dus worden ingediend onder de voorwaarden en volgens de bepalingen van het artikel CLAIMING-RETURN 24-4- Alle verzendingskosten zijn ten laste van de klant die geen aanspraak kan maken op enige vergoeding in geval van immobilisatie van de goederen ten gevolge van de toepassing van de garantie. 24-5- Deze garantie geldt niet in geval van : – gebreken die het gevolg zijn van gebruiksomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing van het product. – Gebreken en aantasting van de geleverde producten als gevolg van abnormale opslag- en/of conserveringsomstandigheden bij de klant, met name in geval van een ongeval van welke aard ook, geven geen aanleiding tot enige door de verkoper verschuldigde garantie. 24-6- De verkoop door de verkoper is onderworpen aan de bepalingen van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek betreffende de garantie voor verborgen gebreken.

ARTIKEL 25 – HULP BIJ UITRUSTING

EASYSHOP kan op afstand ingrijpen op bepaalde verkochte apparatuur. Dit type interventie veronderstelt dat de Abonnee is aangesloten op het Internet en dat hij beschikt over een computer met Windows.

ARTIKEL 26 – ONBESCHIKBAARHEID VAN HET BESTELDE PRODUCT

26-1- De producten worden te koop aangeboden en geleverd binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. 26-2- Indien een door de klant besteld Product niet meer door de leverancier van de verkoper wordt vervaardigd, verbindt de verkoper zich ertoe de klant per e-mail te informeren zodra hij op de hoogte is van deze onbeschikbaarheid. 26-3- In dat geval zal de verkoper de klant aanbieden om in ruil voor het bestelde Product een Product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs te leveren. 26-4- De klant beschikt over een termijn van 7 dagen om het voorstel van de verkoper te aanvaarden of te weigeren. Indien de klant geen beslissing neemt binnen de toegestane termijn van 7 dagen, of indien hij binnen deze termijn het voorstel van de verkoper weigert, wordt de bestelling geannuleerd. 26-5- In geval van betaling van een voorschot zal de verkoper de klant de prijs van dit voorschot terugbetalen indien de bankrekening van de klant is gedebiteerd, uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering van de bestelling. Deze terugbetaling geschiedt per bankoverschrijving of bankcheque. 26-6- Behalve de terugbetaling van de prijs van het niet-beschikbare product is de verkoper niet gehouden tot enige annuleringsvergoeding.

ARTIKEL 27 – BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

27-1- De verkoper blijft eigenaar van de verkochte goederen tot volledige betaling van de prijs in hoofdsom en toebehoren, zelfs indien betalingstermijnen werden toegestaan, en van het eventuele PREMIUM-abonnement dat door de klant werd afgesloten. Niet-betaling van een van de termijnen kan ertoe leiden dat de goederen worden teruggevorderd. 27-2- Deze bepalingen beletten niet dat de risico’s van verlies en bederf van de verkochte goederen, alsmede de schade die zij kunnen veroorzaken, op de klant overgaan zodra de goederen zijn verzonden. 27-3- Bij uitdrukkelijke overeenkomst kan de verkoper de rechten die hij krachtens dit beding van eigendomsvoorbehoud bezit, uitoefenen voor al zijn vorderingen, op al zijn producten die in het bezit zijn van de klant, waarbij deze laatste volgens het verdrag geacht wordt de onbetaalde producten te zijn, en de verkoper kan deze terugnemen of opeisen als vergoeding voor al zijn onbetaalde facturen, onverminderd zijn recht om de lopende verkoop te ontbinden. 27-4- In dit verband behoudt de verkoper zich het recht voor om, indien de klant onder curatele of in vereffening is gesteld, in het kader van de collectieve procedure de verkochte en nog onbetaalde goederen op te eisen.

ARTIKEL 28 – VORDERINGEN – RETOURZENDINGEN

28-1- Om geldig te zijn moeten klachten van welke aard dan ook binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen per aangetekende post met ontvangstbevestiging aan de verkoper worden gericht. 28-2- Elke terugzending van goederen vereist de voorafgaande toestemming van de verkoper. De klant moet wachten op de instructies van de verkoper voor de verzending. Zonder voorafgaande toestemming van de verkoper worden geen retourzendingen aanvaard. Bij gebrek aan een retourovereenkomst worden de goederen op kosten en risico van de klant teruggezonden. Alle kosten van vervoer, opslag en behandeling zijn voor rekening van de klant. 28-3- De klant beschikt over een termijn van acht dagen vanaf de datum van levering om de goederen aan de verkoper terug te zenden na het verkrijgen van de retourovereenkomst. Goederen moeten samen met een kopie van de factuur teruggestuurd worden naar het volgende adres: SHOPCAISSE, 9 rue Christiaan Huygens 25000 BESANCON 28-4- De producten moeten zich in hun originele staat bevinden, vergezeld van een fotokopie van de factuur en de reden van de retourzending of omruiling. 28-5- Elk product dat onvolledig, beschadigd of veranderd is en/of waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, wordt niet geretourneerd, geruild of terugbetaald.

ARTIKEL 29 – VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER

29-1 – De verkoper is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van zijn contractuele verplichtingen en verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de betrokken goederen in goede staat te leveren. 29-2- De verkoper is echter niet aansprakelijk in geval van : – Niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract, hetzij door de schuld van de klant, hetzij door de onoverkomelijke en onvoorzienbare schuld van een derde bij het contract, hetzij door een geval van overmacht – Niet-naleving van de aanbevelingen van de verkoper – Indien de klant zijn verplichtingen zoals uiteengezet in deze overeenkomst niet is nagekomen – In geval van vernietiging of verlies van de geleverde goederen die zich zouden kunnen voordoen tijdens een incident van welke aard ook – Schade aan de uitrusting van de verkoper die direct of indirect het gevolg is van ongevallen van welke aard ook: overmacht, met dien verstande dat elke onvoorziene of onweerstaanbare gebeurtenis, zelfs indien deze niet van buitenaf komt, als een geval van overmacht zal worden beschouwd – verkeerd gebruik van het product door de klant – fout, nalatigheid, verzuim of verzuim van de klant 29-3- De verkoper is slechts aansprakelijk voor directe materiële schade als gevolg van een bewezen fout jegens hem. Immateriële en/of indirecte schade zoals financiële en commerciële schade, verlies van omzet, winst of cliënteel zijn uitgesloten… 29-4- Teneinde rekening te houden met de respectieve verplichtingen van de partijen, maar ook met de aantrekkelijkheid van de prijzen van de verkoper, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor door de klant in het kader van de overeenkomst geleden schade, ongeacht de oorzaak daarvan, voor alle materiële of immateriële schade (exploitatieverlies, verlies van verkoopkansen, enz.) beperkt tot het forfaitaire bedrag van 100 euro. De klant erkent het evenwichtige karakter van dit forfaitaire bedrag. Indien de klant van mening is dat het plafond niet voldoende is, heeft hij de mogelijkheid om een hoger garantieplafond te bedingen, hetgeen tot een ander tarief zal leiden. In dat geval wordt binnen acht (8) dagen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging een nieuw tariefvoorstel verstuurd, overeenkomstig het nieuwe door de klant verkregen garantieplafond. De klant heeft tevens acht (8) dagen de tijd om het genoemde voorstel te aanvaarden. 29-5- Onverminderd de bovenstaande bepalingen kan de klant de verkoper slechts aansprakelijk stellen voor elke schade, van welke aard ook, en met name elke directe of indirecte schade, uit hoofde van het contract, binnen één (1) jaar na het ontstaan van de betrokken schade.

PRIVACYBELEID GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS EN EERBIEDIGING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

ARTIKEL 30 – RECHTSGRONDSLAG

Bezorgd over het respecteren van de privacy van de Abonnees, verbindt SHOPCAISSE zich ertoe om ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door de wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, en verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens. ARTIKEL 31 – PERSOONSGEGEVENS De term “persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd: naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres, geboortedatum, enz.

ARTIKEL 32 – IDENTITEIT VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

De persoonlijke gegevens worden verzameld door de firma SHOPCAISSE, waarvan het SIREN 802 812 065 is, met maatschappelijke zetel te 9 rue Christiaan Huygens 25000 BESANCON.

ARTIKEL 33 – TOESTEMMING

33-1- Door het verstrekken van persoonsgegevens stemt de abonnee in met de verwerking ervan door SHOPCAISSE en haar onderaannemers op de wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in dit Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens. 33-2- Bij het aanmaken of beheren van zijn gebruikersaccount kan de gebruiker ervoor kiezen zich te abonneren op de nieuwsbrieven van de site. De Gebruiker kan zich te allen tijde uitschrijven, hetzij door te klikken op de daartoe bestemde link in elke e-mail die hem in dit verband wordt toegezonden, hetzij via de instellingen van zijn Gebruikersaccount.

ARTIKEL 34 – VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

34-1- Informatie die vrijwillig door de abonnee is verstrekt bij het afsluiten van een Abonnement of het plaatsen van een bestelling mag door SHOPCAISSE worden verwerkt. Zij worden met name gebruikt voor de verwerking en de uitvoering van de inschrijvingen, de bestellingen en de verrichtingen op rekening, en voor prospectie om de Abonnee nieuwe aanbiedingen van SHOPCAISSE aan te bieden. 34-2- De verzamelde gegevens zijn als volgt: in te vullen en te wijzigen – Identiteitsgegevens: voornamen, achternaam, gebruikersnaam, titel, geboortedatum, SIRET, BTW-nummer, bedrijfsnaam. – Contactgegevens: factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers. – Financiële gegevens: rekening- en betaalkaartgegevens (wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verwerking van betalingen). – Transactiegegevens: gegevens over betalingen van en naar uw rekening en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht. – Technische gegevens: IP-adres, verbindingsgegevens, verkeersgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen en locatie, types en versies van browser plug-ins, besturingssysteem en platform, en andere informatie over hoe u onze website hebt bezocht. – Profielgegevens: login en wachtwoord, gedane aankopen of bestellingen (uw interesses, voorkeuren, feedback van klanten en antwoorden op vragenlijsten). – Gebruiksgegevens: informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt. – Marketing- en communicatiegegevens: uw marketing- en communicatievoorkeuren. – Gegevens met betrekking tot een bestelling voor de verwerking, geschiedenis, opvolging… 34-3- De abonnee/klant verbindt zich ertoe SHOPCAISSE waarheidsgetrouwe, oprechte en onverbloemde informatie te verstrekken. Elke mededeling van onjuiste informatie is in strijd met deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. 34-4 – Gevoelige gegevens: de abonnee/klant mag geen gevoelige persoonsgegevens verzenden of meedelen (met name: socialezekerheidsnummers, informatie over ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, gezondheid, seksleven, wettelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond).

ARTIKEL 35 – DOEL VAN DE VERWERKING

35-1- Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is als volgt: aan te vullen en te wijzigen – Om de Gebruikersaccount, het abonnement en, meer in het algemeen, de commerciële relatie tussen de abonnee en SHOPCAISSE aan te maken en te beheren – Om de Gebruiker in staat te stellen nieuwsbrieven of informatie of waarschuwingen te ontvangen, – Om te reageren op verzoeken en klachten van de abonnee, – Om statistieken op te stellen over het aantal bezoeken aan de verschillende secties van de digitale applicatie, – Om te voldoen aan de wettelijke verplichting om misbruik van de digitale applicatie vast te stellen met betrekking tot de publicatie van Commentaar en/of Gebruikerscontent. – Om bestellingen te verwerken, uit te voeren en te controleren – Om ruilen en retourneren van materiaal te verwerken – Om commerciële aanbiedingen en incentives te versturen – Om producten en diensten te ontwikkelen, promoten, verkopen en leveren die beter aansluiten bij de behoeften van de abonnee – Om de identiteit van de abonnee te verifiëren – Om de abonnee te beschermen tegen fraude – Om afschriften en facturen te versturen en betalingen te innen bij de abonnee/klant – Om commerciële offertes te maken – Om de abonnee/klant op de hoogte te stellen van wijzigingen aan de website, Om de abonnee/klant technische ondersteuning te bieden – Om de mening of opmerkingen van de abonnee/klant over de diensten van SHOPCAISSE te verkrijgen – Om een transparante toegang te garanderen tot alle toepassingen waarop de abonnee/klant geabonneerd is – Om de wettelijke rechten van de abonnee/klant af te dwingen of om te voldoen aan wettelijke vereisten 35-2- De bankkaartgegevens worden gewist zodra de transactie met behulp van Digitale Media (abonnement, enz.) is voltooid.). Overeenkomstig artikel L.133.24 van het Monetair en Financieel Wetboek worden zij echter gedurende vijftien (15) maanden in de tussentijdse archieven bewaard in geval van een betwiste transactie. Deze bankgegevens kunnen worden opgeslagen met de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker, die over de doeleinden is geïnformeerd en het daarvoor bestemde aanvaardingsvakje heeft aangekruist. Deze gegevens worden veilig in de rekening opgeslagen. De Gebruiker kan deze gegevens op elk moment van zijn Account verwijderen, in welk geval ze uit de door SHOPCAISSE uitgevoerde verwerking zullen worden verwijderd voor zover dat nodig is voor de verwerking van de lopende verrichtingen.

ARTIKEL 36 – MIDDELEN OM PERSOONSGEGEVENS TE VERZAMELEN

Persoonlijke gegevens kunnen verzameld worden: – Via de website www.easyshop.com of de online shop https://www.easyshop.com- Via de Mobiele Applicatie – Via bestellingen door de klant – Via Sociale Netwerken – SHOPCAISSE kan ook indirect Persoonlijke Gegevens verzamelen van partners aan wie de abonnee al toestemming heeft gegeven voor de overdracht van Persoonlijke Gegevens met als doel de kennis van de klant te verbeteren.

ARTIKEL 37 – GEGEVENSUITWISSELING MET ZAKELIJKE PARTNERS

37-1- SHOPCAISSE kan de persoonlijke gegevens van de klant delen met haar onderaannemers, elke natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor rekening van SHOPCAISSE, met name voor de hosting van haar site, data-analyse, IT-diensten, e-mail distributie diensten, het uitvoeren van onderzoek, social media toepassingen en hun distributie, de verwerking van betalingen en creditcards, het vervullen van bestellingen of andere soortgelijke diensten. 37-2- Behoudens voorafgaande toestemming kan de abonnee/klant per e-mail commerciële aanbiedingen van de handelspartners van SHOPCAISSE ontvangen. 37-3- Dit delen van Persoonsgegevens gebeurt in strikte overeenstemming met de geldende lokale en Europese regelgeving inzake persoonsgegevens.

ARTIKEL 38 – VEILIGHEID

38-1- SHOPCAISSE zal alles in het werk stellen om alle technische en organisatorische maatregelen te nemen om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid te garanderen van de Persoonlijke Gegevens die haar door een abonnee/klant worden doorgegeven, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. SHOPCAISSE ziet er ook op toe dat zijn onderaannemers hun veiligheidsverplichtingen nakomen. 38-2- SHOPCAISSE kan persoonlijke gegevens openbaar maken wanneer de wet of een bevoegde autoriteit daartoe verplicht. Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 behoudt SHOPCAISSE zich het recht voor de persoonlijke gegevens van de abonnee/klant door te geven, hetzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting, hetzij op grond van een gerechtelijke of administratieve beslissing, of van een onafhankelijke administratieve autoriteit.

ARTIKEL 39 – RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

39-1- In overeenstemming met de huidige nationale en Europese wetgeving (artikelen 14 tot 22 van de Europese Verordening Gegevensbescherming (RGPD) 2016/679 van 27 april 2016), heeft de Abonnee/klant een recht van toegang, wijziging, rectificatie, beperking, van verzet, overdraagbaarheid en verwijdering van Persoonlijke Gegevens die op hem/haar betrekking hebben, bij SHOPCAISSE en dit na verificatie door SHOPCAISSE, indien zij dit nodig acht, van de identiteit van de Abonnee/klant aan de hand van een geldig identificatiedocument.

ARTIKEL 39 – RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

39-1- In overeenstemming met de huidige nationale en Europese wetgeving (artikelen 14 tot 22 van de Europese Verordening Gegevensbescherming (RGPD) 2016/679 van 27 april 2016), heeft de Abonnee/klant een recht van toegang, wijziging, rectificatie, beperking, van verzet, overdraagbaarheid en verwijdering van Persoonlijke Gegevens die op hem/haar betrekking hebben, bij SHOPCAISSE en dit na verificatie door SHOPCAISSE, indien zij dit nodig acht, van de identiteit van de Abonnee/klant aan de hand van een geldig identificatiedocument.

Toegangsrechten en rectificatie De abonnee/klant kan met name toegang vragen tot alle informatie die op hem/haar betrekking heeft, een kopie verkrijgen, eisen dat zijn/haar Persoonsgegevens worden gecorrigeerd indien deze onjuist zijn, aangevuld of bijgewerkt. De abonnee kan deze direct corrigeren door in te loggen op zijn persoonlijke ruimte onder “Mijn gegevens”.
Recht op wissen/recht om vergeten te worden De abonnee/klant kan SHOPCAISSE vragen om zijn/haar Persoonlijke Gegevens te wissen wanneer, onder andere, de Persoonlijke Gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, als de verwerking onwettig is, of als de abonnee zijn/haar toestemming heeft ingetrokken. Dit recht bestaat echter niet indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Recht op overdraagbaarheid

é

De abonnee/klant heeft het recht de persoonsgegevens in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar, gestructureerd formaat te ontvangen met het oog op doorgifte aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Hij of zij kan ook vragen dat de persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven, voor zover dat technisch mogelijk is.
Recht op bezwaar De abonnee/klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, ook in het geval van profilering. SHOPCAISSE zal niet langer in staat zijn om Persoonsgegevens te verwerken, tenzij SHOPCAISSE kan aantonen dat er een legitieme reden is voor de verwerking (bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting), of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.
Recht op beperking De abonnee/klant heeft het recht te eisen dat zijn of haar Persoonsgegevens worden afgeschermd, indien deze Persoonsgegevens onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of indien het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van deze Persoonsgegevens verboden is. In dat geval worden zijn of haar persoonsgegevens niet verwerkt, maar alleen bewaard voor de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of ter bescherming van de rechten van personen.
Recht om een klacht in te dienen De abonnee/klant heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL).
Geautomatiseerde individuele beslissingen De abonnee/klant heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat voor hem/haar rechtsgevolgen heeft. Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend in de volgende gevallen: indien het besluit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn opdracht; indien het bij wet is toegestaan, mits passende maatregelen zijn vastgesteld om de rechten, vrijheden en legitieme belangen te waarborgen; indien het is gebaseerd op zijn uitdrukkelijke toestemming.
Lot van de Persoonlijke Gegevens na overlijden De abonnee/klant kan ook contact opnemen met SHOPCAISSE om instructies te geven over wat hij of zij wil dat er met uw Persoonlijke Gegevens gebeurt na zijn of haar overlijden.

39-2- Om zijn/haar rechten uit te oefenen, hoeft de Abonnee/klant slechts een verzoek per e-mail te sturen naar het volgende adres: info@easyshop.com. Alle verzoeken worden binnen een maand behandeld. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal aanvragen. In dat geval stelt de verantwoordelijke voor de verwerking de betrokken klant binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van de verlenging en de redenen daarvoor.

ARTIKEL 40 – DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

De Persoonlijke Gegevens van de abonnee kunnen buiten de Europese Unie aan onderaannemers van SHOPCAISSE worden doorgegeven met het oog op het beheer van hun informaticasystemen. De abonnee kan bezwaar maken tegen de overdracht van zijn Persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Als u bezwaar maakt tegen een dergelijke overdracht, zal SHOPCAISSE niet langer in staat zijn om u te voorzien van haar diensten.

ARTIKEL 41 – BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

41-1- SHOPCAISSE bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. SHOPCAISSE bewaart niet meer gegevens dan het nodig heeft. Zolang de abonnee/klant klant blijft, bewaart SHOPCAISSE zijn gegevens om hem diensten te kunnen blijven verlenen. 41-2- Zodra de commerciële relatie beëindigd is, bewaart SHOPCAISSE de persoonlijke gegevens van de abonnee/klant gedurende een periode van 1 jaar alvorens ze te verwijderen. SHOPCAISSE is verplicht om bepaalde basisinformatie over haar klanten langer te bewaren in overeenstemming met de geldende belastingwetgeving.

COOKIEBELEID

ARTIKEL 42 – DEFINITIE

42-1- Een cookie of tracer is een bestand van beperkte omvang, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat door de internetserver naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer wordt gestuurd. Een cookie wordt bijvoorbeeld geplaatst en gelezen wanneer een website wordt geraadpleegd, wanneer een e-mail wordt gelezen, wanneer software of een mobiele toepassing wordt geïnstalleerd of gebruikt, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (computer, smartphone, digitale lezer, enz.). 42-2- De Gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de applicatie automatisch cookies kunnen worden geïnstalleerd in zijn browser. 42-3- Deze cookies maken het met name mogelijk om, telkens wanneer een Gebruiker de digitale toepassing bezoekt, globale statistische studies over het publiek van de digitale toepassing uit te voeren, de Gebruiker indien nodig te identificeren, het gedrag van de Gebruikers binnen de verschillende secties van de digitale toepassing of de website te bestuderen, teneinde de genoemde Sites en Diensten zo goed mogelijk te personaliseren wat betreft organisatie, weergave en inhoud, met name reclame-inhoud.

ARTIKEL 43 – VERWERKING VAN COOKIES

SHOPCAISSE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die van Gebruikers worden verzameld door middel van cookies die op de applicatie of website worden geplaatst, in het geval dat deze cookies persoonlijke gegevens bevatten. De door middel van cookies verzamelde gegevens zijn bestemd voor gebruik door de interne diensten van SHOPCAISSE en hun dienstverleners met het oog op de uitvoering van de hun door SHOPCAISSE toevertrouwde taken betreffende de werking en/of de exploitatie van de applicatie.

ARTIKEL 44 – LEVENSDUUR

De geldigheidsduur van de toestemming voor het deponeren van Cookies door de abonnee bedraagt maximaal 13 maanden. Aan het einde van deze periode moet opnieuw toestemming worden gevraagd.

ARTIKEL 45 – GEBRUIKTE COOKIES

Om dit te doen, gebruiken de SHOPCAISSE applicatie en website zogenaamde “interne” cookies en zogenaamde “derde partij” cookies. Met uitzondering van de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Site, worden alle cookies alleen gebruikt na toestemming van de abonnee door verder te surfen op de Site. – Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de navigatie op de site: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de site. Ze zijn essentieel voor basisdiensten en -functies, zoals het opslaan van informatie over de samenstelling van het mandje door de geselecteerde artikelen. – Prestatiecookies: deze cookies verzamelen anonieme informatie over het surfen van de abonnee op de site en worden vergeleken met die van andere gebruikers om de werking ervan te verbeteren en te optimaliseren. Eventuele problemen kunnen dan worden opgelost. Deze cookies stellen SHOPCAISSE in staat uw surfervaring te verbeteren en statistieken op te stellen. U kunt de installatie van deze cookies voorkomen door de opties in uw webbrowser te wijzigen; wij wijzen u er echter op dat bepaalde functies van deze site dan niet beschikbaar zijn. – Functionele cookies: Met deze cookies kunnen wij de keuzes bijhouden die de abonnee op de site heeft gemaakt, d.w.z. taal, land, zoekparameters (soort producten, maat), levering, recent geraadpleegde artikelen. Dankzij deze cookies wordt de navigatie gepersonaliseerd, is de ervaring relevanter en in overeenstemming met de interesses van de abonnee en zijn eerdere keuzes. – Advertentiecookies: Deze cookies van derden verzamelen informatie over de internetzoekopdrachten van de abonnee of abonnee en maken het mogelijk gerichte reclame aan hen aan te bieden. Zij houden bij welke sites de abonnee heeft bezocht en wat zijn koopgedrag is. – Social network” cookies: Deze “social network” cookies kunnen worden geactiveerd. Ze stellen de gebruiker in staat tot interactie via sociale netwerken (bv. delen, liken). Wanneer een pagina een dergelijke knop bevat, wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met het sociale netwerk in kwestie en kan informatie worden doorgegeven overeenkomstig hun verzoeken. Raadpleeg het gegevensbeschermingsbeleid van elk van deze sites.

ARTIKEL 46 – ONTVANGER VAN DE IN DE COOKIES OPGESLAGEN INFORMATIE

De informatie die in de cookies op de websites van SHOPCAISSE en de toepassing ervan wordt opgeslagen, is bestemd voor gebruik door SHOPCAISSE, met uitzondering van de cookies van derden die hierboven als “reclamecookies” en “sociale netwerkcookies” zijn geïdentificeerd en die voor de partners bestemd zijn.

ARTIKEL 47 – HET PLAATSEN VAN COOKIES

47-1- De Gebruiker kan cookies beheren, deactiveren of toestaan door de parameters van zijn Internetbrowser te wijzigen. Deze instelling kan op elk moment en vanuit elke webbrowser worden uitgevoerd. De configuratie van elke browser is anders. SHOPCAISSE nodigt de gebruikers uit om het helpmenu van hun browser te raadplegen om hun browser volgens hun wensen te configureren. 47-2- Er dient te worden opgemerkt dat het wijzigen van de instellingen de surfervaring van de gebruiker op de applicatie en websites kan veranderen, en dat voor sommige toegang tot diensten het gebruik van cookies vereist is. Het verwijderen van cookies kan het browse- en aankoopproces onderbreken, de loyaliteitsaccount verbreken en leiden tot het verlies van functies die zijn ingesteld om het browsen en aankopen te vergemakkelijken. In deze niet-limitatieve gevallen kan SHOPCAISSE niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van de site of voor een verslechtering van de functionaliteit ervan.

ARTIKEL 48 – REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN INTERNET EN DIGITALE MEDIA

De abonnee verklaart de kenmerken en beperkingen van het internet te aanvaarden, en erkent met name dat : – Het gebruik van de applicatie geschiedt op zijn/haar eigen risico en onder zijn/haar volledige verantwoordelijkheid; de applicatie is voor hem/haar toegankelijk “as is” en volgens de beschikbaarheid ervan; – de Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn/haar tablet of eventueel verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dit materiaal of het raadplegen van de applicatie; – Het is derhalve aan de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die via de toepassing circuleren; – Het is aan de Gebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de technische kenmerken van zijn apparatuur hem in staat stellen de Inhoud te raadplegen. – geen enkel mondeling of schriftelijk advies of informatie verkregen door de Gebruiker van de applicatie of tijdens het gebruik van de applicatie kan garanties bieden die niet uitdrukkelijk zijn voorzien in deze algemene voorwaarden; – de Gebruiker is zich bewust van de aard van het Internet, met name van de technische prestaties en de reactietijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van Informatie; – de mededeling van zijn Toegangscodes of, in het algemeen, van alle als vertrouwelijk beschouwde informatie geschiedt onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 49 – BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

In principe is de software bestemd voor meerderjarigen die in staat zijn verplichtingen aan te gaan overeenkomstig de wetgeving van het land waar de klant zich bevindt. Indien de gebruiker echter minderjarig is, verklaart en erkent hij/zij vooraf toestemming te hebben gekregen van zijn/haar ouders of van de persoon/personen die het ouderlijk gezag uitoefent/hebben om zich op de digitale applicatie te registreren. De houder(s) van het ouderlijk gezag heeft (hebben) ermee ingestemd garant te staan voor de naleving van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden wanneer de minderjarige Gebruiker de digitale toepassing gebruikt. Zo worden ouders (of dragers van het ouderlijk gezag) verzocht toe te zien op het gebruik door hun kinderen van de op de digitale toepassing ter beschikking gestelde Inhoud en/of Diensten en te bedenken dat zij in hun hoedanigheid van wettelijke voogd verantwoordelijk zijn voor het toezicht op het gebruik ervan.

DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 50 – VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

50-1- De gebruiker vrijwaart SHOPCAISSE tegen elke vordering of actie van welke persoon dan ook, en de financiële gevolgen daarvan, die direct of indirect gebaseerd is op of voortvloeit uit het handelen van de gebruiker, of voortvloeit uit het gebruik van de digitale applicatie door de gebruiker, evenals uit elke vermeende schending van de algemene voorwaarden of de van kracht zijnde reglementaire bepalingen, en vrijwaart SHOPCAISSE tegen elke vordering, met inbegrip van een rechtszaak, die hieruit zou kunnen voortvloeien. Deze garantie dekt de eventueel verschuldigde schadevergoeding alsmede de advocatenkosten en juridische kosten binnen een redelijke grens. 50-2- De gebruiker verbindt zich ertoe geen hardware of software te gebruiken die de werking van de diensten en de digitale applicatie kan wijzigen, belemmeren of verstoren, noch gegevens in te voeren in een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem van SHOPCAISSE die de normale werking van de diensten en de digitale applicatie kunnen wijzigen, belemmeren of verstoren, en in het bijzonder de gebruiksbeperkingen die in deze voorwaarden zijn vastgesteld, te omzeilen. 50-3- Schending van deze dwingende bepalingen stelt de Abonnee en alle personen die daaraan hebben deelgenomen bloot aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de Wet voorziet.

ARTIKEL 51 – OVERMACHT

51-1- De partijen worden niet geacht in verzuim te zijn en zijn niet aansprakelijk indien de niet-nakoming van hun contractuele verplichtingen voortvloeit uit een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek en de jurisprudentie. Om zich op deze bepaling te kunnen beroepen, moet de partij die verhinderd is haar verplichtingen na te komen, de andere partij zo spoedig mogelijk op enigerlei wijze daarvan in kennis stellen, onder vermelding van de omstandigheden en de vermoedelijke duur van de situatie, en haar regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Indien, ondanks de inspanningen van de nalatige Partij, haar verzuim meer dan dertig (120) dagen duurt, kan de andere Partij het Contract per aangetekende brief met ontvangstbewijs opzeggen, zonder schadevergoeding voor een van beide Partijen. 52-2- In geval van overmacht neemt elk van de partijen redelijke maatregelen om de door de overmacht veroorzaakte verstoring tot een minimum te beperken.

ARTIKEL 53 – OVERDRAAGBAARHEID

Dit contract is overdraagbaar en overdraagbaar door de uitgever. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag de gebruiker zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen of anderszins vervreemden.

ARTIKEL 54 – ONDERAANNEMERS

De uitgever behoudt zich het recht voor de toepassing van dit contract geheel of gedeeltelijk uit te besteden om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

ARTIKEL 55 – UITWISSELINGEN

De partijen verbinden zich ertoe de toelaatbaarheid, de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de bewijskracht van de tussen hen uitgewisselde elementen niet te betwisten. Bij gebreke van bewijs van het tegendeel zijn deze elementen geldig en afdwingbaar tussen de partijen en hebben zij dezelfde bewijskracht als een onderhands document.

ARTIKEL 56 – ONAFHANKELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN

Er wordt overeengekomen dat indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of irrelevant wordt geacht, de overige bepalingen volledig van kracht blijven alsof de ongeldige of irrelevante bepalingen niet meer bestaan. Het feit dat de uitgever op een bepaald moment geen beroep doet op een van de onderhavige algemene voorwaarden en/of op een schending door de wederpartij van een van de in deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, kan niet worden uitgelegd als een afstand door de uitgever van het recht om zich op een later tijdstip op een van deze voorwaarden te beroepen.

ARTIKEL 57 – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID

Alleen het Franse recht is van toepassing. In geval van een geschil van welke aard ook, en voor professionele kopers, zijn uitsluitend de Rechtbanken van Koophandel van BESANCON bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerders, incidentele vorderingen of beroepen op garantie.

U kunt onze kassasoftware rechtstreeks in de Apple Store downloaden. Het NF525-certificaat is beschikbaar op onze homepage EASYSHOP.com

Een offerte op maat aanvragen

Ontdek 30 dagen gratis onze nieuwe generatie kassa's. Ben je tevreden? Overstappen naar een abonnement

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
bule type logo

Envie d'essayer notre caisse enregistreuse ?

Notre application est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et l’installation est gratuite, profitez de votre essai.

bule type logo

Etre recontacté par un expert

Un membre de notre équipe reprendra contact avec vous dans les plus brefs délais

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 4

Vos informations*
easyshop logo blanc

Wilt u onze kassa proberen?

bule type logo

Download de applicatie om de kassa gratis uit te proberen!

Onze applicatie is beschikbaar op alle download platforms en de installatie is gratis, profiteer van uw proefversie!

Om gecontacteerd te worden door een expert

bule type logo

Een lid van ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 4

Vos informations*
easyshop logo blanc

Demander un devis personnalisé

bule type logo

Un membre de notre équipe reprendra contact avec vous dans les plus brefs délais

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 4

Vos informations*

Wilt u gecontacteerd worden door een van onze experts

bule type logo

Een lid van ons team neemt zo snel mogelijk contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 4

Vos informations*